Godło Polski

Szkoła w Sułkowicach

BUDOWA SZKOŁY

Myśl podjęcia starań budowy Szkoły Podstawowej w Sułkowicach zrodziła się na przełomie lat 1959/1960. Z inicjatywą budowy szkoły wystąpili zastępca Komendanta Zakładu Tresury Psów Służbowych Milicji Obywatelskiej w Sułkowicach ppłk. Franciszek Kiciński oraz pracownik tegoż Zakładu por. mgr M. Cholewiński. Wszczęto starania w Inspektoracie Oświaty PPRN w Grójcu. W efekcie powołana została komisja mająca na celu zbadać celowość powstania nowego obwodu szkolnego. Inicjatorzy budowy szkoły na początku roku 1960 zwołali zebrania wiejskie mieszkańców wsi, które miały wejść w proponowany nowy obwód szkolny. Mieszkańcy poparli inicjatywę budowy szkoły. W dniu 4 maja 1960 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej Tysiąclecia w Sułkowicach, którego przewodniczącym został ppłk. Franciszek Kiciński. Komitet został zatwierdzony przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chynowie w dniu 2 sierpnia 1960 roku. Postanowiono podjąć starania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych o przekazanie działki o powierzchni 1 hektara, uzbrojonej w sieć wodno - kanalizacyjną oraz elektryczną i telefoniczną pod budowę szkoły z gruntów należących do resortu MSW. W dniu 7 listopada 1960 roku Komitet wystąpił z wnioskiem o budowę szkoły do Kuratorium Okręgu Warszawskiego. Odpowiedź nadeszła 6 grudnia, Kuratorium powiadomiło, że budowa Szkoły Podstawowej w Sułkowicach została włączona w plan inwestycyjny na rok 1963 z kredytów Społecznego Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia. Podjęto działania mające na celu zbieranie funduszy na budowę szkoły, zajmowali się tym pracownicy ZTPS MO i sołtysi wsi, które miały wejść w obwód szkoły. Pracownicy Zakładu Tresury Psów Służbowych przeprowadzili w Radomiu pokaz tresury psów służbowych MO (3 X 1960r.), uzyskany dochód - 11.169 zł. został przekazany na konto budowy szkoły. Komenda Wojewódzka MO w Krakowie przekazała na budowę szkoły kwotę 4.924,50 zł. W dniu 30 listopada 1960 roku na koncie było już zebrane 34. 453,25 zł. Nowy obwód szkolny został ustanowiony Uchwałą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chynowie w dniu 17 września 1961 roku. W skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Sułkowicach weszły następujące wsie: Budy Sułkowskie, Grobice Nowe, Grobice Stare, Hipolitów, Sułkowice Osiedle, Sułkowice Wieś i Wola Pieczyska część południowo - wschodnia. Budowę szkoły rozpoczęto dnia 7 czerwca 1963 roku. Już w lipcu tego roku zagospodarowano teren, zbudowano fundamenty pod szkołę i dom nauczyciela. Pierwszą ważną uroczystością w historii szkoły było wmurowanie Akty Erekcyjnego. Uroczystość ta miała miejsce 22 lipca 1963 roku, przybyło ponad 5 tysięcy osób z okolicznych wsi. Wmurowania Aktu Erekcyjnego dokonał towarzysz Michalewicz. Budynek szkoły rósł bardzo szybko dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników ZTPS MO oraz mieszkańców wsi,wszystkim bardzo zależało na tym, by szkoły była jak najszybciej oddana do użytku. Wiosną 1964 roku budynek szkoły już był wybudowany, teraz należało rozpocząć prace wykończeniowe i zadbać o wyposażenie. Komitet Budowy Szkoły zwrócił się do Dyrekcji Zakładów "T-1" w Warszawie z prośbą o przyjęcie patronatu nad nowowybudowaną szkołą. Patronat został przyjęty, Zakłady "T-1" zobowiązały się do pomocy przy wykończeniu budynku, wyposażono budynek w urządzenia wodno - kanalizacyjne, sanitarne, zradiofonizowano szkołę, wyposażono w radiolę i głośniki. Z funduszy zebranych przez MO Szkoła została ogrodzona. Budynek szkoły i dom nauczyciela został oddany do użytku 27 sierpnia 1964 roku. Duży wkład pracy w uporządkowanie terenu szkolnego włożyli pracownicy i kursanci ZTPS MO oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 31 sierpnia 1964 roku. Kierownikiem szkoły został Emilian Dawidek, grono nauczycielskie: Wanda Dawidek, Krystyna Przybylska, Teresa Głogowska, Jadwiga Czuba.


PIERWSZE LATA NAUKI

W dniu 1 września 1964 roku 178 dzieci przekroczyło po raz pierwszy próg nowootwartej szkoły i rozpoczęło naukę. Stan uczniów w poszczególnych klasach: Klasa I - 40 uczniów wychowawca - Teresa Głogowska Klasa II - 19 uczniów wychowawca - Wanda Dawidek Klasa III - 22 uczniów wychowawca - Jadwiga Czuba Klasa IV - 19 uczniów wychowawca - Krystyna Przybylska Klasa V - 37 uczniów wychowawca - Wanda Dawidek Klasa VI - 23 uczniów wychowawca - Teresa Głogowska Klasa VII - 18 uczniów wychowawca - Emilian Dawidek Na pierwszym zebraniu z rodzicami w dniu 15 września wybrano trójki klasowe mające współpracować z nauczycielami. Wybrano pierwszy Komitet Rodzicielski, w skład którego weszli: Przewodniczący - Feliks Kiciński Zastępca przewodniczącego - Krystyna Brzezicha Sekretarz - Czesław Kasprzak Skarbnik - Janina Makowska Komitet Rodzicielski podjął działania w celu przygotowania uroczystości otwarcia szkoły oraz pozyskania środków finansowych, postanowiono zorganizować loterię fantową i zbiórkę pieniężną, a dochód przeznaczyć na kupno pomocy dydaktycznych. Formalne otwarcie szkoły odbyło się dnia 4 października 1964 roku. Szkole nadano imię sierżanta MO - Władysława Bakuły. Z nadaniem imienia wahano się, były 3 propozycje: Franciszka Zubrzyckiego - "Małego Franka" lub Władysława Bakuły. Była też propozycja by nadać szkole imię bohatera węgierskiego lub wspólnego bohatera, co mogłoby przynieść pewne korzyści szkole na polu doświadczeń i wzajemnych wizyt. Na uroczystość otwarcia szkoły przybyło wielu znakomitych gości: Wiceminister Oświaty - Jan Szkop Pracownik KCPZPR - Jan Szewczyk Przedstawiciel KGMO - płk. Marian Sampolski Kurator Warszawskiego Okręgu Szkolnego - Dyrdalski Otwarcia szkoły dokonał podsekretarz stanu Jan Szkop, następnie pułkownik Sampolski dokonał odsłonięcia tablicy pamięci Władysława Bakuły. Szkoła mogła już pracować oficjalnie. Po wszystkich uroczystościach należało zadbać o wyposażenie szkoły. Zadania tego podjęła się Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski. Urządzono klaso pracownie: zajęć praktyczno - technicznych, fizyko - chemiczną, biologiczną. Uczniowie klas starszych mieli warsztaty, dziewczęta - krawieckie, a chłopcy - ślusarskie. Jesienią wokół szkoły posadzono lipy, które i dziś dają cień strudzonym malcom. Jak wspominają uczniowie pierwsze miesiące oprócz nauki poświęcone były pracy nad doprowadzeniem szkoły do porządku, były to przeróżne poprawki, drobne malowanie, itd. Przystępując do pracy w nowootwartej szkole nauczyciele spotkali się z wieloma trudnościami, ponieważ szkoła nie posiadała sprzętu i prawie żadnych pomocy dydaktycznych. Nauczyciele sami wykonywali pomoce potrzebne do zajęć, opracowywali gazetki, wykorzystywali własne albumy, wypożyczali pomoce z Zakładu Tresury Psów Służbowych w Sułkowicach. Działała świetlica gdzie uczniowie słabsi odrabiali lekcje pod kierunkiem nauczyciela, świetlica czynna była 5 razy w tygodniu w godzinach 15 - 17. Współpraca z Komitetem Rodzicielskim układała się bardzo dobrze. Rodzice włączali się do prac w sensie wychowawczym i gospodarczym. Ważną pomocą było ocechowanie sprzętu w szkole w czynie społecznym, zakupienie materiału i uszycie kotar do świetlicy. Rok szkolny podzielony był na cztery okresy, na które uczniowie otrzymywali oceny semestralne. Od początku działały w szkole organizacje: Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Komitet Odbudowy Warszawy, Społeczny Fundusz Budowy Szkół, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Urządzono także bibliotekę, w której początkowo było jedynie 50 książek, ale nie było to przeszkodą dla dzieci, ponieważ dzięki współpracy z Zakładem Tresury Psów Służbowych, co jakiś czas wymieniano książki. W styczniu 1965 roku odbyła się pierwsza wizytacja szkoły, w wyniku, której stwierdzono, że grono nauczycielskie spełniło swe zadanie, szkoła jest przygotowana do pracy z dziećmi. Pod koniec stycznia 1965 odbyła się jedna z większych uroczystości szkolnych - choinka noworoczna. Wiosną 1965 roku przystąpiono do porządkowania terenu wokół szkoły. Wytyczono boisko, trawniki, obsadzono je żywopłotem, ułożono chodniki. Praca dydaktyczna w pierwszym roku nauki układała się pomyślnie. Na ogólną liczbę 176 uczniów nie otrzymało promocji do klasy wyższej 10 uczniów. Wszyscy uczniowie klasy VII - 17 uczniów otrzymało świadectwo ukończenia szkoły. Za naukę wyróżnieni zostali następujący uczniowie: Bartos (kl. VII), Górecki (kl. VII), Błażkiewicz (kl. VII), Lubański Stanisław (kl. VI), Bernaciak Zbigniew (kl. VI), Soprych, Brzezicha, Zalewska (kl. V), Piechota, Kiciński, Makowska, Dawidek, Przybylska (kl. IV), Bieńkówna, Zglińki, Kiciński (kl. III), Płodzień, Soprych, Orlikówna (kl. II), Morawiec, Bartosówna, Nejmanówna, Marczak, Marczak, Zgliński, Makowska (kl. I). Za pracę społeczną wyróżniono: Zbigniewa Błażkiewicza - kl. VII, Natczak Danutę (kl. VII), Gecewicza Jerzego (kl. VII), Kołumbajewa Zbigniewa (kl. VII), Sudę Henryka (kl. VI), Lewandowskiego (kl. V). W roku szkolnym 1965/1966 do szkoły uczęszczało 184 uczniów, oprócz lekcji, zajęć w organizacjach uczniowie mogli jeszcze brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, działało koło taneczne, które prowadziła pani Maria Grotek oraz koło recytatorskie prowadzone przez panią Urszulę Szcześniak. Od grudnia do kwietnia w szkole odbywały się wykłady w ramach Uniwersytetu dla Rodziców. Zorganizowano około 15 wykładów o różnej tematyce. Rok 1966 był rokiem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, co znalazło odbicie w życiu szkoły, dzieci przygotowywały akademie, wizytę w szkole złożył przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej - towarzysz Błażejewski. Trwały jeszcze prace budowlane, do szkoły i domu nauczyciela doprowadzono wodę i skanalizowano oba budynki. Wyniki nauczania poprawiły się w stosunku do pierwszego roku nauki, na ogólną liczbę 177 uczniów nie otrzymało promocji 5%. Klasa VII liczyła 18 osób, wszyscy otrzymali promocję. W wyniku reformy od następnego roku szkolnego wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową, uczniowie klasy VII mieli wiec wybór; ukończyć siódmą klasę albo pozostać i ukończyć klasę ósmą. Świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 11 uczniów, 7 osób otrzymało promocję do klasy ósmej. W roku szkolnym 1966/67 weszła w życie reforma oświaty. Po raz pierwszy w historii szkolnictwa część młodzieży z klas siódmych urodzona w roku 1952 kończy klasę ósmą. Pierwsza w historii szkoły klasa I wych. Anna Zając Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego


PRACA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sułkowicach czasie 40 lat istnienia była świadkiem dwóch reform w oświacie; w roku szkolnym 1966/1967 wprowadzona została ośmioklasowa szkoła podstawowa, pierwszą ósmą klasę w Sułkowicach ukończyło w roku 1967 7 uczniów. Kolejną reformą było wprowadzenie sześcioklasowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 1999/2000, ostatnia ósma klasa ukończyła naszą szkołę w roku 2000. W roku 2002 uczniowie klasy szóstej pierwszy raz pisali Sprawdzian po szkole podstawowej. Praca w szkole przebiegała stałym rytmem według kolejnych semestrów. Do roku szkolnego 1972/1973 rok szkolny podzielony był na IV semestry, później podzielony został na III semestry. I semestr trwał od 1 września do 30 listopada, II od 1 grudnia do 10 marca, III od 11 marca do końca czerwca. Dwa lata później rok szkolny podzielono na dwa semestry i tak jest do chwili obecnej. W roku szkolnym 1973/74 prowadzone było wychowanie przedszkolne nieobowiązkowe, kilka godzin dziennie, od roku 1979 oddział sześciolatków zostaje utworzony w szkole na stałe. Pierwszym wychowawcą maluchów była pani Genowefa Grochowska, następnie pani Alina Służewska, pani Magdalena Kędzierska, pani Barbara Panek oraz obecnie pani Violetta Kucharczyk. Przedszkolaki miały swoje własne "małe święta": Dzień Babci, Dzień Dziadka, (na których zawsze goszczą babcie i dziadkowie), Mikołajki (święty Mikołaj nigdy nie odmówił wizyty), zakończenie roku szkolnego, przedstawienia (inscenizacje bajek, baśni). W roku szkolnym 1982/1983 - funkcjonował oddział pięciolatków. W ciągu 40 lat istnienia przeprowadzono szereg remontów: 1969/70 - generalny remont, malowanie, odnowienie łazienek; 1977 - wymiana podłóg; 1981 - naprawa płytek PCV, pieców, łazienek, drzwi; 1983 - remont instalacji elektrycznej; 1986/87 - remont sali gimnastycznej urządzenie ogródka Jordanowskiego dla sześciolatków; 1988/89 - remont kapitalny, założenie centralnego ogrzewania; 1991/92 - wymiana elektryczności w sali gimnastycznej, wymiana drzwi w niektórych salach, powiększenie boiska, remont łazienki chłopców, wymiana podłóg na PCV; 1992/93 - naprawa podłóg w salach i na korytarzach, malowanie szkoły, naprawa dachu; 1993/94 - obudowy na grzejniki;, malowanie pomieszczeń szkolnych; 1994/95 - remont ogrodzenie ogródka Jordanowskiego, malowanie ogrodzenia, wymiana podłogi w sali gimnastycznej, naprawa schodów wejściowych, naprawa dachu; 1996 - ogrzewanie na gaz; renowacja okien, remont kuchni; 1997/98 - remont łazienek; wymiana drzwi wejściowych; 1999/2000 - szklenie okien, malowanie łazienek, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawa dachu nad salą gimnastyczną, 2000/01 - przygotowanie boisk do siatkówki i koszykówki, wymiana ogrodzenia szkoły, 2002/2003 - wymiana okien w klasach, malowanie korytarzy, remont sufitu przy sali gimnastycznej Od roku szkolnego 1998/99 działa świetlica, dzieci po lekcjach uczęszczają na zajęcia, podczas których można odrobić lekcje, pograć z kolegami w różne gry. W roku 2000 poczyniono pierwsze starania w celu utworzenia w szkole pracowni komputerowej, ze względu na to iż jednym z przedmiotów nauczania była informatyka. Kilka komputerów otrzymano od sponsorów, inne zakupiono z funduszy Komitetu Rodzicielskiego, stoliki i krzesełka ufundowało Starostwo Grójec. W kolejnym roku szkolnym dzieci mogły korzystać z pracowni, w której było 11 stanowisk komputerowych.

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W SZKOLE

Od początku istnienia placówki działały następujące organizacje: Związek Harcerstwa Polskiego Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej Polski Czerwony Krzyż - Uczniowie czuwali nad czystością w szkole, sprawdzali czystość uczniów, organizowali dyżury w toaletach, organizowali konkursy czystości. Co roku dzieci brały udział w rejonowym konkursie czystości i zawsze zajmowały jedno z pierwszych miejsc, otrzymując dla szkoły różne nagrody. Szkolna Kasa Oszczędności - Uczniowie oszczędzali pieniążki, które bardzo często sami zarabiali organizując przeróżne zbiórki, zarobione pieniądze były przeznaczane najczęściej na wyjazdy do kina, teatru, wycieczki kilkudniowe. W roku szkolnym 65/66 w szkole oszczędzało 120 uczniów. W roku szkolnym 1980/1981 uczniowie należący do SKO zajęli II miejsce w województwie w konkursie oszczędzania. Społeczny Komitet Odbudowy Warszawy, Społeczny Komitet Odbudowy Warszawy i Kraju, Społeczny Fundusz Budowy Szkół - uczniowie i nauczyciela zajmowali się organizowaniem zbiórek pieniędzy wśród mieszkańców. Samorząd Uczniowski - uczniowie przygotowywali uroczystości szkolne takie jak: Dzień Nauczyciela, Choinka Organizacje, które powstały w szkole w latach późniejszych to: Liga Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt. Ogromną rolę w życiu każdej szkoły odgrywają rodzice uczniów, tak też było i u nas. Od początku prężnie działał Komitet Rodzicielski, który zabiegał o środki finansowe na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych. W kolejnych latach Rodzice dbali o to, by w szkole panował ład i porządek, nigdy nie odmówili pomocy, zawsze chętnie podejmowali się działań na rzecz szkoły. Wielkimi przyjaciółmi Szkoły byli: pan Marian Wysoczański, pan Józef Kulikowski, pan Kazimierz Bloch, pan Zbigniew Sawicki, pan Wojciech Lenartowicz. Rodzice organizowali imprezy dochodowe: bale sylwestrowe, bale karnawałowe, z których dochód przeznaczony był na potrzeby szkoły. Chętnie również pomagali nauczycielom w rozwiązywaniu zaistniałych problemów, na przykład wspólnie z nauczycielami odbywali wizyty w domach uczniów sprawiających kłopoty. Komitet Rodzicielski organizował również dożywianie dzieci. Imprezą zorganizowaną przez Komitet Rodzicielski, Dyrektora i grono nauczycielskie był festyn z okazji Dnia Dziecka dla uczniów wszystkich szkół podstawowych Gminy Chynów. Festyn odbył się 2 czerwca 2000 roku na poligonie ZTPS w Sułkowicach, a wzięło w nim udział ponad 1000 dzieci. Zapewniono mnóstwo atrakcji, od sponsorów dzieci otrzymały lody, chipsy, batoniki. Można było obejrzeć Straż Pożarną z Chynowa w akcji gaszenia płonącego samochodu, pokaz tresury psów policyjnych, pokaz komandosów Kawalerii Powietrznej. Dodatkowe atrakcje to: przejażdżki konne, dmuchany zamek, konkursy, loteria fantowa. W roku 2003 - 31 maja Komitet Rodzicielski, Dyrektor i grono nauczycielskie zorganizowali Festyn Rodzinny. W programie znalazły się występy dzieci, występ zespołu "Trio perkusyjne", występ Piaseczyńskiego Stowarzyszenia Rycerzy, pokaz walk karate, pokaz tresury psów policyjnych, licytacja prac uczniów, skoki na batucie, konkursy. Na podkreślenie zasługuje również ogromna pomoc jaką szkoła otrzymywała przez te wszystkie lata ze strony Zakładu Tresury Psów Służbowych w Sułkowicach. Wymieniane były książki do biblioteki, kiedy w szkolnej bibliotece było ich jeszcze bardzo mało, dzieci mogły oglądać filmy, udostępniano teren poligonu na imprezy szkolne, organizowano pokazy tresury psów dla uczniów. W roku szkolnym 1986/87 została podpisana oficjalna umowa patronacka - umowa o patronacie ZTPS MO w Sułkowicach nad szkołą. Odbył się uroczysty apel z udziałem przedstawicieli Zakładu, przedstawiony został przebieg współpracy. Pracownicy Zakłady byli zapraszani na szereg uroczystości szkolnych, organizowane były spotkania przedstawicieli MO i LWP, wspólnie obchodzono uroczystości państwowe i święto Patrona Szkoły. W roku 2001 Zakład naprawił ogrodzenie szkoły. W szkole oprócz zajęć lekcyjnych prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, kółko taneczne (r. szk. 1965/66) prowadzone przez panią Marię Grotek, kółko recytatorskie (r. szk. 1965/66) prowadzone przez panią Szcześniak Urszulę, zajęcia SKS, kółko teatralne, i wiele, wiele innych. Od roku 1999 działało w szkole koło teatralne, prowadzone przez panią Ewę Karkowską i księdza Grzegorza Jaszczyka. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali przedstawienia, które były prezentowane uczniom, rodzicom, mieszkańcom gminy. Pierwsze przedstawienie pt.: "W poszukiwaniu Jezusa" odbyło się 4 i 11 stycznia 2000 roku. Sala na każdym spektaklu była wypełniona po brzegi, a widzowie oczarowani grą małych aktorów. Kolejny spektakl to inscenizacja pt. "Mały Książę". Zaprezentowany w dniach 21 i 22 czerwca 2000 roku. Był to ogromny sukces, gdyż przygotowanie tego spektaklu wymagało wiele pracy ze strony nauczycieli i uczniów. W roku 2003, 10 stycznia, uczniowie, rodzice i mieszkańcy mogli obejrzeć przygotowaną przez uczniów inscenizację "Misterium Bożonarodzeniowe". Główną ideą przedstawienia były słowa" Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągniesz do niego rękę - jest Boże Narodzenie". Widzowie byli poruszeni i oczarowani. Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach organizowanych na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim i często odnosili sukcesy, oto kilka z nich: - Udział Przemysława Makowskiego ucznia klasy VIII w Konkursie Wiedzy Pożarniczej na szczeblu wojewódzkim (rok 1980); - II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w Gminnym Biegu Zwycięstwa (rok 1987/88); - Zajęcie I miejsca w Biegu Zwycięstwa i zdobycie Pucharu Inspektora Oświaty i Wychowania (rok 1988/89); - I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego zdobył Tomasz Górski (rok 1987/88); - Udział w eliminacjach rejonowych Konkursu Polonistycznego, uczennica klasy VIII Aneta Balikowska (rok 1997); - Wielokrotnie zdobywanie nagród i wyróżnień w rejonowym Konkursie Recytatorskim; - Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim uczennica klasy III Anna Lewandowska (rok 2003); - Zdobycie I miejsca zespołowo w I Gminnym Konkursie Ortograficznym w roku szkolnym 2002/2003; uczniowie nagrodzeni: Mateusz Płodczyk uczeń klasy VI - II miejsce, Sławomir Płodczyk uczeń klasy IV - IV miejsce, Anna Domagała uczennica klasy VI - V miejsce; - Konkurs Gminny - "Radość bez alkoholu, życie bez ryzyka", szkoła zajęła drużynowo II miejsce i otrzymała kserokopiarkę, osiągnięcia uczniów: Mateusz Sotek uczeń klasy V - I miejsce, Anna Asman uczennica klasy V - II miejsce, Irmina Woźniak uczennica klasy VI - III miejsce (rok 2003);


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Najważniejsza była choinka, dzieci prześcigały się w wymyślaniu przebrań, a było na co popatrzeć. Stałe uroczystości to Dzień Nauczyciela, 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, i wiele innych. Bardzo ważną uroczystością w szkole jest co roku ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zwyczaj ten wprowadzony został w roku szkolnym 1973/74. Pierwszaki w galowych strojach składały przysięgę i stawały się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Pasowanie na ucznia Zabawa choinkowa Spotkanie z Mikołajem


IMIĘ SZKOŁY

W roku 1964 szkole nadano imię Sierżanta Władysława Bakuły, święto patrona obchodzono wspólnie z Zakładem Tresury Psów Służbowych. W roku 1999 zniesiono imię szkoły, postanowiono nie nadawać innego imienia. W roku 2004 w związku z planowanymi obchodami 40 - lecia postanowiono nadać szkole imię. Wśród rodziców, uczniów i nauczycieli została przeprowadzona ankieta, w wyniku, której wyłoniono kandydata na patrona szkoły, był nim Jan Brzechwa. Propozycja została zatwierdzona przez Radę Gminy. Od 1 września 2004 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Sułkowicach nosi imię Jana Brzechwy - wielkiego przyjaciela dzieci.


Nasz patron
Jan Brzechwa


Jan Brzechwa urodził się 15 sierpnia 1900 roku w Żmerynce na Ukrainie. Jego ojciec był inżynierem i pracował na kolei. Brzechwa to jego pseudonim literacki, do którego tak się przyzwyczaił, że stał się on jego nazwiskiem. Naprawdę nazywał się Lesman.
Pseudonim "Brzechwa" wymyślił mu Bolesław Leśmian, jego brat stryjeczny, który był również poetą. Jaś jako dziecko był wesołym chłopcem. Jego marzeniem było posiadanie roweru. Niestety, brak funduszy rodziny Lesmanów nie pozwolił na realizację tego marzenia. Brzechwa bardzo kochał zwierzęta. Jako dziecko miał kogutka o imieniu - Czubatka. Troszczył się o niego i pielęgnował go. Jego miłość do zwierząt uwidoczniła się w jego późniejszej twórczości. Często to właśnie zwierzęta były bohaterami jego utworów.
W 1918 roku przeprowadził się wraz z rodzicami do Warszawy, gdzie rozpoczął swoją edukację na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Z miłości do zwierząt zaczął studiować również weterynarię, lecz gdy musiał kroić żaby, szybko zrezygnował z tego kierunku. Do wybuchu wojny w 1920 roku wykonywał zawód prawnika. Specjalizował się w prawach autorskich. Jeszcze przed wojną napisał swoje pierwsze utwory dla dzieci. Niestety, wojna na jakią czas zahamowała rozwój jego twórczości. Został powołany do wojska i wysłany na wojnę z Bolszewikami.
Po zakończeniu wojny zaczęły powstawać jego utwory dla dorosłych. Były to teksty kabaretowe, wydawane pod pseudonimem Szer-Szeń. Później przeszedł czas na liryki nastrojowe, które skierowane były również do dorosłego odbiorcy. Szczęśliwie stało się, że po pewnym czasie powrócił do pisania dla dzieci.
Brzechwa to mistrz wyobraźni, wielki wirtuoz słowa. W swych utworach wspaniale wykorzystuje grę słów, aby oddać nastrój i humor utworu. Jego wiersze są również bardzo obrazowe i dźwięczne np.: wiersz "Chrząszcz", w którym czytelnik ma wrażenie, że słyszy brzęczenia tytułowego chrząszcza. Jego utwory zawierają wspaniałe prawdy życiowe, które cytowane są w różnych sytuacjach. Często używany jest zwrot z wiersza "Chrząszcz" - "Każda praca się opłaca". Podobnie wykorzystuje się cytat z utworu "Lis i jaskółka" - "Mówią odtąd jaskółki, że niedobre są spółki".
Brzechwa był również członkiem Międzynarodowej Komisji Prawa Autorskiego. W latach 1951-1962 był przewodniczącym ZAIKS-u.
Zmarł w 1966 roku.
Kim był? - zadajemy sobie pytanie. Wspaniałym poetą, twórcą znakomitej literatury dla dzieci. Pogodnym człowiekiem, który swoja twórczością niósł radość i uśmiech wszystkim dzieciom. Na jego poezji wychowało się całe powojenne pokolenie Polaków. Jego utwory stały się lekturami szkolnymi. On sam zaś został honorowym patronem wielu szkół między innymi i naszej.
Starsza o trzy lata siostra Halina ciągle miała powody, żeby narzekać na młodszego brata - uwielbiał się psocić i dokuczać. Ale był chłopcem pogodnym, wrażliwym, z dużą fantazją. Lubił się uczyć i bardzo dużo czytał. Marzył o rowerze, którego nigdy nie dostał - Tato Brzechwy w pewnym momencie życia stracił pracę i rodzina znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej.
Jego przyjaciele zapamiętali go jako człowieka pogodnego, dowcipnego, służącego radą i pomocą. Do historii przeszły bezzwrotne pożyczki, których bardzo chętnie udzielał potrzebującym znajomym. Był bezgranicznie życzliwy. Kochał i szanował kobiety. Miał mnóstwo słabości.
Gdy pragnął odpoczynku, grał z przyjaciółmi w karty. Przywiązywał dużą wagę do swojego wyglądu. Znany był z tego, że lubił sobie dogadzać. Sam mówił: "Nie lubię jeść, tylko ucztować". Nie znosił bałaganu. Bardzo lubił pracować przy swoim biurku, na którym miał idealny porządek.
Nie pokazywał też nikomu swoich brudnopisów. Darł je na strzępy. Wszystko pisał ręcznie, wiecznym piórem. Z podróży przywoził piękne bruliony, eleganckie papiery listowe i pióra wieczne. Jego żona Janina narzekała, że na te artykuły i książki potrzeba zawsze osobną, wielką walizę.

Zebrała i opracowała: mgr Ewa Karkowska

Na skróty

Nauczyciele

W czasie całej, 50-cio letniej historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Sułkowicach pracę pedagogiczną podjęło 82 nauczycieli. W chwili obecnej stanowiska pedagogiczne piastuje 17 młodych, prężnych i dobrze wykształconych nauczycieli. Wszystkich nauczycieli wraz z okresami ich pracy w naszej szkole przedstawiono poniżej.


1. Emilian Dawidek 1964 - 1968
2. Wanda Dawidek 1964 - 1970
3. Krystyna Przybylska 1964 - 1965
4. Teresa Głogowska 1964 - 1965
5. Jadwiga Czuba (Głażewska) 1964 - 1970
6. Maria Grotek 1965 - 1967
7. Urszula Makowska 1965 - 1967
8. Anna Zając 1965 - 1975
9. Wiesław Łątkowski 1966
10. Helena Łapińska 1966 - 1991
11. Halina Ruszczak 1966 - 1967
12. Alina Czeladzka - Bojanowicz 1969 - 1975
13. Adam Brolewicz 1967 - 1973
14. Kazimiera Brolewicz 1967 - 2003,2012 - do chwili obecnej
15. Maria Pawlus 1968 - 1969
16. Marian Furman 1968 - 1969
17. Zofia Nowacka 1971
18. Sabina Walendzik 1968 - 1991
19. Grażyna Lenartowicz 1970 - 1976
20. Klaudia Majkowska 1972 - 1973
21. Jerzy Miatkowski 1973
22. Halina Choińska 1973 - 2001
23. Teresa Fuhrman1975 - 1976
24. Elżbieta Walasek 1975 - 1976
25. Grażyna Choińska 1976 - 1983
26. Joanna Frączak 1976 - 1985, 1995 -1997
27. Genowefa Grochowska 1977 - 1999
28. Jadwiga Kruszyńska 1980 - 2000
29. Wanda Stepnowska 1981 - 1992
30. Alina Służewska 1982 - do chwili obecnej
31. Mieczysław Komacki 1983 - 1987
32. Urszula Gugała 1984 - 1989
33. Witold Stus 1986 - 2000
34. Renata Stus 1987 - do chwili obecnej
35. Bogusław Jasiński 1990 - 1991
36. Renata Witkowska 1991 - 1993
37. Marian Kleczaj 1991 - 1993
38. Ewa Karkowska 1993 - 2007
39. Małgorzata Brolewicz 1993 - 1998
40. Stanisław Okulanis 1993 - 1996, 2000 - 2001
41. Barbara Cania 1993
42. Anna Martinger 1996
43. Beata Resiak 1997 - do chwili obecnej
44. ksiądz Bogdan Zasada 1997
45. Elżbieta Chmielewska 1998 - 1999, 2001 - 2002
46. ksiądz Marcin Loretz 1997 - 1999
47. Anna Pruk 1999
48. Beata Stankiewicz 1999 - do chwili obecnej
49. ksiądz Grzegorz Jaszczyk 1999 - 2000
50. Justyna Olszewska 1999 - 2000
51. Edyta Mulik 2000 - 2001
52. Lilla Ambroziak 2000 - 2001, 2004 - 2011
53. Magdalena Kędzierska 2000 - 2001
54. Leszek Giernacki 2000 - do chwili obecnej
55. ksiądz Cezary Smuniewski 2000 - 2001
56. Agnieszka Gregorek 2001 - do chwili obecnej
57. Bogusława Piasek 2001 - 2002
58. Barbara Panek 2001 - do chwili obecnej
59. Karol Piwnicki 2001 - 2004
60. Piotr Dąbrowski 2002 - 2003
61. Krzysztof Szewczyk 2002 - 2003, 2004 - 2007
62. Alicja Wieczorek 2002 - 2008
63. Violetta Kucharczyk 2002 - do chwili obecnej
64. Karolina Wilczek 2003 - 2004, 2005 - 2006
65. Anna Petryka 2004 - 2007
66. Magdalena Ciosek 2004 - do chwili obecnej
67. Monika Mysiak 2004 - 2005
68. Mariusz Usowski 2006 - 2015
69. Justyna Jeżewska 2007
70. Aleksandra Bieńkowska 2007 - do chwili obecnej
71. Anna Bulder 2008 - 2010
72. Iwona Borowska 2008 - do chwili obecnej
73. Jarosława Kawecka 2010 - 2011
74. Teresa Stachowska 2011 - 2013
75. Iwona Szczepanik 2009 - 2011
76. Dorota Jasiak 2011 - 2012
77. Kinga Usowska 2011 - 2012
78. Jolanta Chmielewska 2011 - do chwili obecnej
79. Hanna Romecka 2011 - 2012
80. Edyta Skibińska - Makowska 2012 - 2013
81. Ewelina Wójcik 2013 - do chwili obecnej
82. Dorota Cwyl 2013 - do chwili obecnej
83. Magda Poniedziałek 2014 - do chwili obecnej
84. Krzysztof Jabłoński 2015 - 2016
85. Małgorzata Bieńkowska 2015 - do chwili obecnej
86. Edyta Sekuła Hańczuk 2016 - do chwili obecnej
87. Anna Domagała 2016 - do chwili obecnej
88. Marta Rybińska 2016 - do chwili obecnej
89. Emil Markiewicz 2016 - do chwili obecnej

Stary Jan Brzechwa
Młody Jan Brzechwa