Godło Polski

Ogłoszenia, informacje, wydarzenia


INFORMACJA

Zapraszamy Rodziców
na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2017/2018
14 września 2017 r.

Plan spotkania
17:00 - zebranie ogólne na Sali sportowej
17:30 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
18:30 - spotkanie Rady Rodziców - "starej" i "nowej"
Serdecznie zapraszamyINFORMACJA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sułkowicach informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

4 września 2017 r. /czwartek/ o godz.10:00

Wcześniej, bo o godzinie 9:00 zapraszamy na mszę św. w Kościele Parafialnym w Chynowie.
14.02.2017

Lekki tornister
W lutym dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1 - 3 z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sułkowicach uczestniczyli w kampanii edukacyjnej "Lekki Tornister". Jest to ogólnopolski program informacyjno-edukacyjny skierowany do dzieci, rodziców i nauczycieli. Celem kampanii edukacyjnej "Lekki Tornister" jest rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy oraz zwrócenie uwagi na problem przeciążonych plecaków uczniów. W ramach zajęć profilaktycznych nasi uczniowie wysłuchali bajki-słuchowiska "Lekki Tornister i Zielona Kropeczka" i uczestniczyli w zabawach muzyczno-ruchowych w rytm "Piosenki o Lekkim Tornistrze". Ponadto dzieci ćwiczyły prawidłową postawę ciała, sprawdzały zawartość swoich plecaków, dowiedziały się, jak powinien wyglądać "idealny tornister" i poznały 10 zasad zdrowego kręgosłupa. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie wykonywali ćwiczenia na zdrowy kręgosłup oraz uczestniczyli w zabawach ruchowych. W celu usystematyzowania i utrwalenia nabytej wiedzy dzieci rozwiązywały zadania na kartach pracy. Dzięki udziałowi w kampanii edukacyjnej "Lekki Tornister" uczniowie z klas młodszych w formie zabawy edukacyjnej zdobyli wiedzę na temat profilaktyki wad postawy.

20.10.2016

Pies - najlepszym przyjacielem człowieka.
Amerykański dziennikarz Alan M. Siegal tak wyraził się o psie: "Jest twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą - twoim Psem. Jesteś jego życiem, miłością, przewodnikiem. Będzie twój - wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca. Winien mu jesteś zasłużyć na to oddanie". Jak zasłużyć na psią przyjaźń i oddanie, jak traktować psa, aby był radosny i szczęśliwy dowiedzieliśmy się dzisiaj w czasie spotkania z panią Katarzyną Krasuską, treserem psów, behawiorystką, członkiem chynowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Pani Katarzyna wprowadziła uczniów klas II i III w tajniki psiej psychiki, nauczyła nas także jak postępować, aby uniknąć zagrożenia ze strony obcych psów oraz jak się zachować w razie ataku. Zaprezentowała również umiejętności swojego psa - Boya, wziętego ze schroniska labradojamnika. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i bardzo nam się podobało.

UWAGA

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu WZOROWA ŁAZIENKA. Na stronie https://www.wzorowalazienka.pl znajdują się prace plastyczne wykonane przez dzieci ze szkół. Są tam również nasze prace. Zadaniem Waszym, drodzy rodzice i przyjaciele szkoły jest oddawać głosy na te prace. Szkoła, która zdobędzie najwięcej za środki przekazane przez firmę Domestos wyremontuje łazienki. Nasza szkoła też ma szansę Pod tym linkiem głosujemy na prace plastyczne
1. Po wejściu na stronę wybieramy z dolnego panelu opcję GŁOSUJ
2. Wybieramy opcję ODDAJ GŁOS
3. W dostępnych listach rozwijanych wyszukujemy naszą szkołę - woj: mazowieckie, miejscowość: 05-650 Sułkowice, szkoła: Podstawowa im .....
4. W pojawiające się okienko wpisujemy swój adres e-mail, na który zostanie przesłany link aktywujący głos. Należy zalogować się na swoją pocztę i kliknąć ten link. Od tego momentu głos jest liczony na stronie wzorowe łazienki.
Powodzenia w głosowaniu

UWAGA

Dyrektor Szkoły informuje uczniów i rodziców o organizowanych konkursach przedmiotowych kuratoryjnych - z języka polskiego i matematyki.
Szczegóły konkkursów: regulamin, harmonogram, zakres wymagań oraz uprawnienia laureatów są dostępne pod adresem www.konkursy.mscdn.edu.pl
Do udziału w konkursach serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci.

01.09.2016

Stypendium szkolne dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów
Stypendium szkolne przysługuje zamieszkującym na terenie Gminy Chynów:
* uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych (uczniom klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej) oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
* wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
* uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930) - 514,00 zł.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
- rodziców lub opiekunów prawnych,
- pełnoletniego ucznia (pełnoletni uczeń może upoważnić do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego rodzica lub opiekuna prawnego),
- dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.
Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów można pobrać:
. na stronach internetowych www.gzopo.chynow.pl, www.bip.chynow.pl, www.chynow.pl,
. w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie ul. Główna 67,
05-650 Chynów (budynek C, pokój nr 8), . w szkołach Gminy Chynów.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (jeśli wniosek składa się w miesiącu wrześniu dokumenty powinny potwierdzać dochód rodziny z miesiąca sierpnia):
1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia,
2) odcinek renty/emerytury,
3) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, przelewem bankowym) lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów albo zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
4) zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń rodzinnych,
5) zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych (za dochód z 1ha przeliczeniowego należy przyjąć kwotę kwotę 288,00 zł) - w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
6) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym - w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
7) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu - w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym,
8) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku - w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
9) oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
10) każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina,
11) dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy) - dochód rodziny pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być również oświadczenie, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
W przypadku ubiegania się o stypendium dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot kosztów edukacyjnych poniesionych przez wnioskodawcę wg katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego nabycie towaru lub usługi.
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów (budynek C, pokój nr 8) w terminie od dnia 1 września 2016r. do dnia 15 września 2016r., a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do dnia 15 października 2016r.
Szczegółowe informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie - nr tel. 48 661 57 64.
UWAGA Otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Nienależnie pobrane stypendium podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski

Pokaż więcej/ukryj

Druk wniosku znajduje się w zakładce Dokumenty szkoły, druki do pobrania


01.09.2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2016 Wójt Gminy Chynów informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna"..
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6 ) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.
Pomoc dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej i III gimnazjum, obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Przepis ten dotyczy również uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I - III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie Ci nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W celu uzyskania w/w pomocy należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do dnia 9 września 2016 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski

01.09.2016

Obiady w naszej Szkole.... dostarcza nam firma JADŁODAJNIA Paweł Jackowski.

Cennik:
zupa - 2,00 zł
drugie danie - 4,80 zł
zestaw /zupa + drugie danie/ - 5,30 zł

Zasady korzystania:
1/ Rodzic dokonuje opłaty za obiady "z góry" u Dyrektora Szkoły. Bez wniesienia opłaty obiady nie będą zamawiane.
2/ O niekorzystaniu dziecka z obiadu Rodzic powiadamia Dyrektora najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia. Nadpłacona kwota zostanie Rodzicowi zwrócona. Ważne! Nadpłata nie przechodzi na kolejny okres korzystania z obiadów.
3/ Spożywanie obiadów odbywa się podczas długiej przerwy w szkolnej jadalni.
4/ Kontakt z Dyrektorem osobisty, telefoniczny (48) 66 15 910 lub mailowy: pspsulkowice@hoga.pl
INFORMACJA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sułkowicach informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się

1 września 2016 r. /czwartek/ o godz.9:00
w sali sportowej w Sułkowicach.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Prośba do Uczniów: przynieście zmienne obuwie, gdyż szkoła jest dla Was pięknie posprzątana.
Po uroczystości nastąpi spotkanie Uczniów z Wychowawcami.

Dyrektor Szkoły - Beata Resiak


s

Na skróty

Drodzy rodzice. Wasza opinia dotycząca pracy naszej szkoły jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym, wszelkie pomysły, opinie i postulaty, mogące w jakiś sposób przyczynić się do poprawy jakości pracy szkoły prosimy przesyłać korzystając z poniższego formularza

Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Treść wiadomości:


Lub wysyłając na adres e-mail: opinie.sulkowice@gmail.com

Szkoła na piątkę Plan Rozwoju Szkoły na lata 2015 - 2018